Test maszynki z Biedronki

Test maszynki z Biedronki

Maszynka do mie­le­nia z Bie­dronki ma same zalety. Zna­czy ma dużo zalet. Zna­czy ma kilka zalet. Zna­czy ma jedną zaletę – działa. Dobre i to, reszta nie­stety woła o pomstę do nieba. Jed­nak nie pod­da­łem się i prze­pro­wa­dzi­łem ten test z nale­żytą godnością :)


Szukajcie nas pod nowym adresem

Szukajcie nas pod nowym adresem

Od dzi­siaj można zna­leźć nas pod nowym adre­sem. Gotu­jemy, podró­żu­jemy i sma­ku­jemy na cał­kiem nowej stro­nie. Zapra­szamy tam wszyst­kich, któ­rzy nie boją się pozna­wa­nia nowych sma­ków, szu­kają inspi­ra­cji, nowych przy­gód kuli­nar­nych. Zapra­szamy więc na stronę TropicieleSmaku.pl


Masa Krówkowa Bakalland i Gostyń

Masa Krówkowa Bakalland i Gostyń

Pisa­łam ostat­nio o Banof­fee Pie, pysz­nym, genial­nie pro­stym do zro­bie­nia dese­rze. Kilka skład­ni­ków uło­żo­nych w odpo­wied­niej kolej­no­ści daje nie­sa­mo­wity efekt. O ile użyje się dobrych skład­ni­ków.  Dziś tro­chę o kar­melu mlecz­nym czyli kaj­maku zwa­nego także…


Spaghetti alla puttanesca

Spaghetti alla puttanesca

Wszy­scy wie­dzą, co ozna­cza nazwa, bo też i wszy­scy na blo­gach kuli­nar­nych o tym piszą. Ja więc nie będę już wzy­wać imion pań lek­kich oby­cza­jów nada­remno. Powiem tylko tyle, że nadal nie rozu­miem skąd ta…


Recenzja rurek waflowych Tasso

Recenzja rurek waflowych Tasso

Tym razem pomysł na to, co prze­te­stu­jemy poja­wił się przy­pad­kiem. Pod­czas luź­nej roz­mowy usły­sza­łem – Jedli­ście może te rurki waflowe z Bie­dronki? Mają płynny śro­dek. Od razu pomy­śla­łem – Rurki z bie­dronki? Co będzie następne?…


Przepis na Banoffee Pie

Przepis na Banoffee Pie

Bano­fee Pie – czy może być pro­ściej? Prost­sze byłoby chyba zje­dze­nie banana zagry­za­jąc ciast­kiem i popi­ja­jąc śmie­taną z kar­to­nika. Znam nawet osob­nika na M., któ­remu by się to na pewno spodo­bało. Ale do rze­czy: ciasto…


Bon appeTea czyli bubble tea w Krakowie

Bon appeTea czyli bubble tea w Krakowie

Odkąd zoba­czy­łam w tele­wi­zji bąbel­kową her­batę, wie­dzia­łam, że muszę jej spró­bo­wać. Już snu­łam plany wyjazdu na Taj­wan, tudzież w inne egzo­tyczne miej­sce, w któ­rym her­batę z kul­kami ser­wują, aż tu nagle natknę­łam się na bąbelki…


Sprawdzony przepis na domowy keczup

Sprawdzony przepis na domowy keczup

Muszę przy­znać się, że pomimo, iż za keczu­pem nie prze­pa­dam, to cza­sem mam na niego ogromną ochotę. Nie­stety to co jest dostępne w skle­pach naj­czę­ściej przy­po­mina tablicę Men­de­le­jewa. I zazwy­czaj po zaku­pie na usta ciśnie…


Czekoladki Belgid’Or — recenzja

Czekoladki Belgid’Or — recenzja

Odkąd Bie­dronka prze­szła solidne zmiany mar­ke­tin­gowe, dzięki któ­rym miała prze­stać być postrze­gana jako dys­kont dla naj­bied­niej­szych, wpro­wa­dza coraz to now­sze i podobno lep­sze pro­dukty. Cza­sem mam wra­że­nie, że ta „jakość” pro­duk­tów jest jed­nak na wyrost,…


Domowy piec do pizzy Optima Electra Pizza Express Napoli

Domowy piec do pizzy Optima Electra Pizza Express Napoli

Oli: Pacjen­tem zero był zde­cy­do­wa­nie Micha­niu. To on pierw­szy zacho­ro­wał na domowy piec do pizzy i miało to miej­sce wiele lat temu, gdy zro­zu­miał, że w domu nie da się odtwo­rzyć uni­kal­nych restau­ra­cyj­nych warun­ków i upiec…