Cytryny w płynie

Nalewka cytrynowa czyli cytrynówka

Skoro poru­szam temat jedze­nia nie powinno zabrak­nąć tematu napo­jów. A jeśli napoje to siłą rze­czy każdy myśli o napo­jach z zawar­to­ścią, nie­ko­niecz­nie śla­dową, alkoholu.

Nie widzę niczego szcze­gól­nego w piwie, czy­stej wódce i takich, hmm… zwy­kłych alko­ho­lach. Uwa­żam, że jak już pić to coś co np. zro­biło się samemu. Gdy coś przy­go­tu­jemy samo­dziel­nie to i smak jest jakby lep­szy a i „wcho­dzi” samo i nie ma póź­niej kaca.

Posta­no­wi­łem wypró­bo­wać swoje siły i stwo­rzyć, tak piękne słowo – stwo­rzyć, nalewkę cytry­nową. Może dla­tego, że uwiel­biam wszystko co kwa­śne? A może dla­tego, że jaj stwo­rze­nie nie wyma­gało wiel­kich zabie­gów i jak mi się wydaje jest pro­ste? Wydaje gdyż nalewka dopiero nabiera mocy. Aby nie prze­dłu­żać – oto receptura:

Cytry­nówka

Skład­niki:
4 cytryny,
0,5 L spi­ry­tusu,
1 szklanka cukru
2 szklanki wody

Pro­ces tworzenia:

Nalewka po 2 tygo­dniach powinna być dobra do picia. Smacz­niej­sza jest ponoć jeśli postoi dłu­żej. Ale ile dłu­żej? Tego jesz­cze nie wiem.

Do gotu­ją­cej się wody wsy­pu­jemy cukier, mie­szamy do roz­pusz­cze­nia i zesta­wiamy z ognia. Cytryny należy spa­rzyć (polać gorącą wodą), obrać cienko z żół­tej skórki – tak aby ta biała została w miarę nie­na­ru­szona. Wtedy będzie łatwiej wyci­snąć z nich sok, co należy uczynić.

Cie­pły – NIE GORĄCY – syrop (woda z cukrem) mie­szamy z sokiem z cytryny oraz pokro­jo­nymi skór­kami z cytryny. Nie trzeba kroić skó­rek na małe kawałki – to nie ma zna­cze­nia. Do tej mik­stury dole­wamy 0,5 l spi­ry­tusu. Dla­tego też wywar nie powi­nien być gorący – aby spi­ry­tus mocy nie stra­cił – tak sły­sza­łem, gdyż eks­per­tem od alko­holi nie jestem 😉

Teraz płyn należy zlać do np. dużego sło­ika i odsta­wić na 2 tygo­dnie. Płyn wraz ze skór­kami oczy­wi­ście. Po 2 tygo­dniach trzeba prze­fil­tro­wać nalewkę i roz­lać ją np. do butelek.

Moja nalewka cytry­nowa ma już 5 dni. Zmęt­niała już i wygląda bar­dzo inte­re­su­jąco. Pach­nie też nie­źle, pra­wie stra­ciła ostry, spi­ry­tu­sowy zapach. Mam nadzieje, że będzie dosko­nała. Ba, ja to wiem.

nalewka_cytrynowa.jpg

GD Star Rating
loading…

Nalewka cytry­nowa czyli cytry­nówka, 3.4 out of 5 based on 37 ratingsKomentarze(51)
Zostaw komentarz

Imię (wymagane)

Strona www