Nie masz drożdży?

Pizza bez drożdży

Kto nie lubi pizzy?! To bar­dzo popu­larne danie, które cha­rak­te­ry­zuje się pro­stotą przy­go­to­wa­nia i roz­ko­szą sma­ko­wa­nia. Pizza wycho­dzi każ­demu. To potrawa, która musi się udać.

Sekre­tem pizzy jest odpo­wied­nie cia­sto. Ostat­nio mia­łem ochotę na pizzę i nie mia­łem droż­dży. Tra­ge­dia. No bo pizza bez droż­dży? A wła­śnie, moż­liwe. Można przy­go­to­wać cia­sto w któ­rym nie będzie nawet grama droż­dży. I cia­sto jest kru­che i pizza jest kru­cha. Ok, zaczynamy.

Prze­pis na cia­sto na pizzę bez drożdży


cia­sto
– 1/3 szklanki oleju,
– 2/3 szklanki mleka ( może być kefir),
– 2 pła­skie łyżeczki proszku do pie­cze­nia,
– 2 szklanki mąki,
– sól.

farsz

co kto lubi – prze­cier pomi­do­rowy połą­czony z ore­gano– może być pod­stawą sosu, salami, kieł­basa, ogó­rek kon­ser­wowy lub kiszony, kuku­ry­dza, kur­czak, boczek i ser. Dodat­ków jest tyle, ilu przy­go­to­wu­ją­cych pizze 😉

Wszystko wrzu­camy do miski. Naj­le­piej wymie­szać naj­pierw syp­kie pro­dukty a następ­nie doda­wać płynne – olej, mleko (kefir) Cia­sto należy dobrze zagnieść. Nie powinno przy­kle­jać się do rąk – z tego powodu, że brak w nim drożdży.

Cia­sto należy roz­wał­ko­wać, kształt dowolny. Na blaszkę poło­żyć papier per­ga­mi­nowy a na ten papier cia­sto. Na cia­sto wykła­damy sos pomi­do­rowy, dodatki według wła­snego uzna­nia. Wszystko wkła­damy na 20 – 30 minut do nagrza­nego pie­kar­nika. Pie­kar­nik powi­nien być roz­grzany do 180 stopni. Kiedy cia­sto się zaru­mieni – wycią­gamy go i ukła­damy na pizzy ser. Naj­le­piej wcze­śniej starty. Ponow­nie wsa­dzamy pizze na 5 minut do pie­kar­nika – aż ser się roz­topi i… gotowe. Można jeść 😀

jeden z etapów

img_0002a.jpg

a poni­żej gotowa pizza
(już wiesz dla­czego lepiej użyć star­tego sera 😉 )

img_0004a.jpg

GD Star Rating
loading…

Pizza bez droż­dży , 4.3 out of 5 based on 11 ratingsKomentarze(33)
Zostaw komentarz

Imię (wymagane)

Strona www